• quick menu
  • 서울시 서초구 서초대로 38길 12
    마제스타시티 타워1 4층
    (서초동 1498-5)
    GC녹십자아이메드(녹십자의료재단 녹십자 아이메드의원)
  • 사업자:213-82-03521
  • TEL:1644.0808
  • FAX:02.3472.0677
  • Business hour
  • 종합검진
  • 월,화,목,금:07:00-16:00
  • 수,토:07:00-10:00
  • (1~2월 08:00부터 운영)
  • 공단/채용/운전면허,예방접종
  • 월,화,목,금:07:00-16:00
  • 수,토:07:00-12:00
  • 진료
  • 월-금:08:00-17:00
  • 토:08:00-12:00
  • 피부과클리닉
  • 월,화,목,금:08:00-17:00
  • 수,토:08:00-14:00
  • 고객센터
  • 월-금:07:00-17:00
  • 토:07:00-12:00